FÛGELWACHT “DROEGEHAM E.O”
Secretariaat:
W.J. Boonstra
Skoalikkers 11a
9284 TS  Augustinusga
telefoon 0512-352199
email   
boonstrawolter@gmail.com of wouterboonstra@planet.nl
webside (zie ook)
https://drogeham.friesevogelwachten.nl

 

JAARVERGADERING FûGELWACHT DROEGEHAM E.O  OP  28 MAART 2018

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering van de Fûgelwacht Droegeham e.o op 28 maart 2019 bij Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham, aanvang 19.30 uur.
De agenda, het verslag van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de concept activiteiten in 2019 zijn bijgevoegd.
Wie geen email heeft, krijgt stukken door de brievenbus.

De agenda is als volgt
1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Ingekomen stukken
4.    Verslag jaarvergadering 22 maart 2018 
5.    Jaarverslag Fûgelwacht over 2018 
6.    Financieel jaarverslag over 2018 
7.    - verslag en advies kascontrolecommissie 
       - verkiezing nieuw lid
8.    Bestuursverkiezing
       Aftredend Ritske Hofstede en Wouter Boonstra.
       Wouter is herkiesbaar. Ritske treedt af. In zijn plaats stelt het bestuur voor   
       Wietse Reitsma te verkiezen. Ritske wordt coördinator jeugd als niet bestuurslid
9.    Verslag   -  werkgroep nazorg
                        -  werkgroep roofvogels
                        -  werkgroep jeugd
                        -  werkgroep zwaluwen
                        -  werkgroep eendenkooien
                        -  werkgroep nestkasten
10.   Privacy verklaring        
11.   Pauze met dia presentatie
12.   Concept-activiteiten 2019
13.   Cursus herkenning vogelgeluiden (bij voldoende aanmeldingen)
14.   Website (indien mogelijk presentatie tijdens de vergadering)
15.   Rondvraag
16.   Pauze, met verkoop lootjes
17.   Verloting met mooie prijzen
18.   Film als er genoeg tijd is.   

Het bestuur

 

Concept  ACTIVITEITEN 2019

Bestuursvergaderingen
10 januari, 7 maart, 11 april, 13 juni, 5 september, 14 november

Koekactie
Van 14 - 19 januari

Ledenvergadering
28 maart om 19.30 uur bij Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham

Cursus herkenning vogelgeluiden
nog niet bekend

Nazorg
18 maart`       -           vergadering met nazorgers

Jeugdactiviteiten
11 mei  (zaterdag)               - vogelnesten maken bij Thom Krol en GPS

25 mei (zaterdagmorgen)    - jeugdvogelwachtdag in Boksum
12 oktober (zaterdag)          - excursie
Volwassenactiviteiten
8 juni   -           excursie.

                        We denken aan een zeehondenexcursie vanaf Lauwersoog, onder voorbehoud omdat het is nog niet bekend of er op deze dag een boot                                   gaat varen.
9 november  -  filmavond bij Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham
Rayonvergadering
In november in Drogeham

Brinkpraat
Aanleveren artikelen

Website
Vullen website met informatie

Activiteiten BFVW
1 maart          -           ledenvergadering BFVW

21 maart        -           weidevogelkennisdag
14 maart        -           broedzorgavond
??? april        -           contactavond jeugdvogelwachten
25 mei            -           jeugdvogelwachtdag in Boksum

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb