DE ONDERSTAANDE VERGADERING GAAT NIET DOOR VANWEGE HET CORONAVIRUS

 

FÛGELWACHT “DROEGEHAM E.O”
Secretariaat:
W.J. Boonstra
Skoalikkers 11a
9284 TS  Augustinusga
telefoon 0512-352199
email    boonstrawolter@gmail.com of wouterboonstra@planet.nl
webside  https://vogelwachtdrogeham.jouwweb.nl

JAARVERGADERING FûGELWACHT DROEGEHAM E.O OP 26 MAART 2020

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering van de Fûgelwacht Droegeham e.o op 26 maart 2020 bij Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham, aanvang 19.30 uur.
De agenda, het verslag van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de concept activiteiten in 2020 zijn bijgevoegd.
Wie geen email heeft, krijgt stukken door de brievenbus.

De agenda is als volgt
1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Ingekomen stukken
4.    Verslag jaarvergadering 28 maart 2019 (krijgen alleen de leden) 
5.    Jaarverslag Fûgelwacht over 2019 (zie verderop)
6.    Financieel jaarverslag over 2019 (krijgen alleen de leden)
7.    - verslag en advies kascontrolecommissie (tijdens vergadering)
       - verkiezing nieuw lid
8.    Bestuursverkiezing
       Aftredend Egbert en Sjoerd. Beide zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de
       ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris.
       Wouter heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het bestuurswerk.
       Een aantal werkzaamheden wil hij als niet bestuurslid wel blijven doen.
       Bestuurslid Wietse Reitsma neemt het secretariaatswerk van Wouter over.
9.    Verslagen werkgroepen (tijdens de vergadering)

       -  werkgroep nazorg (zie verderop)
       -  werkgroep roofvogels
       -  werkgroep jeugd
       -  werkgroep zwaluwen
       - werkgroep eendenkooien
       - werkgroep nestkasten       
10.   Pauze met dia presentatie
11.   Concept-activiteiten 2020
12.   Cursus herkenning vogelgeluiden (bij voldoende aanmeldingen)
13.   Inrichtingsplan Drogehamster Mieden 
14.   Website
15.   Rondvraag
16.   Pauze, met verkoop lootjes
17.   Verloting met mooie prijzen
18.   Film als er genoeg tijd is.   
Het bestuur


JAARVERSLAG FÛGELWACHT DROEGEHAM E.O 2019

Bestuursvergaderingen
10 januari, 7 maart, 11 april, 13 juni, 5 september, 21 november
Koekactie
Van 14 - 19 januari
Ledenvergadering
28 maart om 19.30 uur bij Thom Krol, De Buorren 66 in Drogeham
Cursus herkenning vogelgeluiden
Dinsdag 30 april
Dinsdag 7 mei
Dinsdag 14 mei

Tellingen Hamster Mieden
20 april
10 mei
18 mei
25 mei
13 juni

Verslagen werkgroepen
nazorg
Weer een vrij droog voorjaar in 2019. Gelukkig had men het waterpeil verhoogd in de Hamstermieden wat zijn vruchten leek af te werpen. In het natte gedeelte zaten meer weidevogels dan voorgaande jaren. Alleen de Watersnip liet het wat afweten. De volgende broedparen hebben in de Hamstermieden gebroed;

Kievit                 5 paar                      Krakeend        2 paar             Rietzanger      5 paar

Scholekster       1 paar                      Graspieper     7 paar              Bosrietzanger 1 paar

Tureluur            3 paar                       Rietgors         3 paar              Boompieper   3 paar

Watersnip         1 paar                       Roodborsttapuit 3paar           Sprinkhaanza.2 paar

Kleine karekiet 4 paar

Bijzonderheden waren de aanwezigheid van 2 Kraanvogels op 21 maart, de prachtige waarneming van het vrouwtje Roodpootvalk op 18 mei en de waarneming van 5 Paapjes op dezelfde datum.

De Paapjes bleken doortrekkers te zijn daar ze in juni niet meer zijn gezien.

De Hege Bult was ook weer bijzonder met de aanwezigheid van minimaal 2 Nachtegalen, die vooral s,avonds hun prachtige zang lieten horen.

De totalen rond Drogeham waren; Kievit 13 paar (9 in 2018), Scholekster 9 paar (5 in 2018), Tureluur 4 paar (0 in 2018) en Watersnip 1 paar (3 in 2018). Kortom een lichte vooruitgang, wat weer perspectief biedt voor 2020.

Alle tellers bedankt en graag weer tot volgend jaar!  


Jeugd (zie verderop bij jeugdactiviteiten)

roofvogels (tijdens de vergadering)

zwaluwen (tijdens de vergadering)

nestkasten (tijdens de vergadering)

eendenkorven (tijdens de vergadering)


Verbodsborden Hamster Mieden
Er is een verbodsbord “verboden voor honden” langs de Jan Gerkeswei geplaatst om hondenbezitters erop te wijzen dat loslopende honden het gebied kunnen verstoren.

Tracé fietspad Hege bult
Gesproken met vertegenwoordiger provincie, gemeente en Staatsbos over tracé fietspad Hege Bult. Het was een goed gesprek Het tracé zal zoveel mogelijk aan de rand van de Hege bult komen. Dat was ook een wens van de Fûgelwacht. Daarnaast komt er een afscheiding langs de kant van het fietspad om te voorkomen dat honden het kwetsbare gebied in kunnen gaan. Langs het fietspad komen geen zitbanken om zoveel mogelijk te voorkomen dat afval wordt achter gelaten.

Nazorgvergadering
27 juni - vergadering met nazorgers

Jeugdactiviteiten
11 mei  - vogelnesten maken bij Thom Krol en GPS
25 mei  - jeugdvogelwachtdag in Warstiens

Volwassenactiviteiten
8 juni               - Seedykster toertocht          
7 november    - filmavond bij Thom Krol, De Buorren 66 Drogeham (Hamster Mieden)

Rayonvergadering
27 november in Drogeham

Overleg nestkastenproject met gemeente
10 december 

Overleg ,met school Drogeham

Brinkpraat
Diverse copij aangeleverd.

Activiteiten BFVW
1 maart           - ledenvergadering BFVW

14 maart         - broedzorgavond in Wirdum
4 oktober        - educatieavond in Wirdum
28 oktober      - educatie bijenkomst in Wirdum

 

Concept  ACTIVITEITEN 2020 FÛGELWACHT DROEGEHAM E.O

Bestuursvergaderingen
9 januari, 27 februari, 9 april, 11 juni, 3 september, 12 november

Koekactie
Van 13 - 18 januari

Ledenvergadering
26 maart

Cursus herkenning vogelgeluiden
Bij voldoende opgave is er ook weer een cursus herkenning vogelgeluiden van 3 avonden. In overleg met Auke Dotinga die de cursus gaat geven. kan er gekozen worden uit de volgende datums, dit in tegenstelling tot wat in de januari Brinkpraat is vermeld::
De maandagen: 24/2, 2/3, 16/3 en 23/3.
De donderdagen: 5/3 en 12/3.
Opgeven kan bij Wouter Boonstra, boonstrawolter@gmail.com
Vergeet niet aan te geven op welke dagen u wel of niet kunt.

Nazorg
16 maart         -           vergadering met nazorgers

Jeugdactiviteiten
14 maart  (zaterdag)              - Doe Zoo in Leens
13 juni (zaterdagmorgen)       - jeugdvogelwachtdag in Nij Beets/De Veenhoop
? oktober (zaterdag)               - indien mogelijk bezoek schildpaddenopvang Harkema bij pen dag
Volwassenactiviteiten
6 juni                                       - excursie
5 november                            - filmavond

Extra filmavond voor inwoners Drogeham e.o op 22 april 2020
Naast de jaarlijkse filmavond in november hebben we nu ook een filmavond op woensdag
22 april 2020. Dit verdient een bijzondere vermelding.
Dan gaan we in gebouw De Fakkel Tsjerke Buorren 7 in Drogeham twee films draaien:
over beekdal Koningsdiep en de laagveengebieden in het Hart van Friesland.
Iedereen uit Drogeham e.o is welkom.
De films beginnen om 19.00 uur en het duurt tot ongeveer 21.45 uur, zodat de jeugd ook kan komen.
In Brinkpraat staat dat wij een (kleine) financiële bijdrage vragen, maar we hebben besloten dat de toegang gratis is. Consumpties zijn voor eigen rekening..
We hopen op een volle zaal.
U kun zich alvast opgeven bij Wouter Boonstra via boonstrawolter@gmail.com

  1. De natuurfilm ‘Licht en Leven’.
    De film laat je meekijken in de geheime wereld van het beekdal van het Koningsdiep. 
    Vier seizoenen lang van lente tot lente. In 55 minuten, staan we oog in oog met de unieke bewoners van dit gebied.
  2. De natuurfilm “Leven in het veen”
    De film vertelt het bijzondere verhaal over de vorming van de laagveengebieden in het Hart van Friesland. Gelegen tussen Drachten, Heerenveen en Leeuwarden. 

Rayonvergadering
In november

Brinkpraat
Aanleveren artikelen

Website
Vullen website met informatie

Activiteiten BFVW
27 februari      -           weidevogelkennisdag in Joure
6 maart           -           ledenvergadering BFVW
? ?                   -           broedzorgavond
? ?                   -           contactavond jeugdvogelwachten
13 juni             -           jeugdvogelwachtdag in Boksum

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb